പ്രോഗ്രാം വേഗത്തില്‍ തുറക്കാന്‍

പ്രോഗ്രാം വേഗത്തില്‍ തുറക്കാന്‍ 

റണ്‍ കമാന്‍ഡ് ഉപയിഗിച് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഇലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസും വേഗത്തില്‍ തുറക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഒട്ടു മിക്ക പേര്‍ക്കും അറിയാം . ഇവിടെ റണ്‍ കമാന്‍ഡ് ഇല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കമാന്‍ഡുകള്‍ ആണ് പറയുന്നത് .

രെജിസ്ട്രി എഡിറ്റര്‍                     -regedit
സിസ്റ്റം യൂട്ടിളിടി                             -msconfig
കാല്‍കുലറെര്‍                           -calc
നോട്ട് പാട്                                        -notepad
വിന്‍ഡോസ്‌ എക്ഷ്പ്ലൊരര്      -explorar
ക്യാരക്ടര്‍ മാപ്                           -charmap
സിസ്റ്റം പ്രോപെര്ട്ടിസ്                    -sysdm,cpl
മൗസ് പ്രോപെര്ട്ടി സ്                   -main.cpl
ഡിസ്പ്ലേ പ്രോപെര്‍തിസ്                - desk.cpl
റീജണല്‍ സെറ്റിംഗ്സ്                       -intl.cpl
സൗണ്ട് ഓഡിയോ                           -mmsys.cpl
TAGS-COMPUTER SHOTCUT KEYS-COMPUTER RUN COMMANDS-COMPUTER TIPS-COMPUTER COMMANDS-BEST WAY TO OPEN PROGRAMS-HOW TO OPEN A PROHRAMM SPEEDLY

ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാലാ

മഹാറാണി-
കമ്മത്ത് ആന്‍ഡ്‌ കമ്മത്ത് (4)
യുവറാണി - ടാ തടിയാ
ജോസ് - റോമന്‍സ് (4)

യൂണിവേഴ്സല്‍ - RACE 2(4)

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...