സണ്‍, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ ടി വി യിൽ നിന്നും 18 ചാനെലുകൾ പിൻ വലിക്കുന്നു

സണ്‍, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ ടി വി യിൽ നിന്നും 18 ചാനെലുകൾ പിൻ വലിക്കുന്നു 

ഈ അടുത്തിടെയായി നമ്മൾ കേട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ആണ് സണ്‍ ഡി ടി എ ചൂം   റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ ടി വിയും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ ചാനെലുകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക്‌ ലഭ്യമാകുമെന്നും .പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് സണ്‍ നെറ്റ് വർക്ക് റിലയൻസ്  ബിഗ്‌ ടി വി യിൽ നിന്നും സണ്‍ നെറ്വോര്ക്കിന്റെ 18 ചാനെലുകൾ പിൻ‌വലിക്കുന്നു എന്നാണ്.ഇതിൽ മലയാളം ചാനലുകളായ സൂര്യ ,കിരണ്‍ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു .റിലയൻസ് ബിഗ്‌ ടി വി 3 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ സണ്‍ നെറ്റ് വർക്കിനു നൽകാനുള്ള പയ്മെന്റ്റ്‌ അടച്ചു തീര്തില്ല എങ്കിൽ ബിഗ്‌ ടി വി യിൽ നിന്നും സണ്‍ ന്റെ 18 ചാനലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും .ഈ ഓണക്കാലത് സുര്യ ടി വി യും കിരണ്‍ ടി വി യും ബിഗ്‌ ടി വി യിൽ നിന്നും പോയാൽ .അത്  റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ  ടി വി യുടെ വില്പ്പനയെ സാരമായി ബാധിക്കും .അത് കൊണ്ട് തന്നെ  റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ ടി വി  ഉടൻ തന്നെ പയ്മെന്റ്റ്‌ ക്ലിയർ ചെയ്യുമെന്നു വേണം കരുതാൻ .

കൂടുതൽ വായിക്കാനായി  എതിനോടോപ്പ്മുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാലാ

മഹാറാണി-
കമ്മത്ത് ആന്‍ഡ്‌ കമ്മത്ത് (4)
യുവറാണി - ടാ തടിയാ
ജോസ് - റോമന്‍സ് (4)

യൂണിവേഴ്സല്‍ - RACE 2(4)

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...