അമൃത ടി വി യില്‍ ഓണത്തിന് ബോംബെ മാര്‍ച്ച്‌ 12 ഓണത്തിന്

അമൃത ടി വി യില്‍ ഓണത്തിന് ബോംബെ മാര്‍ച്ച്‌ 12 ഓണത്തിന് 
Bombay March 12

അമൃത ടി വി യില്‍ ഈ ഓണത്തിന് മെഗാസ്റാര്‍ മംമൂട്ട്യുടെ ബോംബെ മാര്‍ച്ച്‌ 12 സുംപ്രേഷണം ചെയ്യും .ഇതുകൂടാതെ ഒട്ടനവതി പുതിയ  ചിതങ്ങളും അമൃത ടി വി സുംപ്രേഷണം ചെയ്യും .കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല 

ഇന്നത്തെ സിനിമ

പാലാ

മഹാറാണി-
കമ്മത്ത് ആന്‍ഡ്‌ കമ്മത്ത് (4)
യുവറാണി - ടാ തടിയാ
ജോസ് - റോമന്‍സ് (4)

യൂണിവേഴ്സല്‍ - RACE 2(4)

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...